• 1. Al onze overeenkomsten met onze klanten worden geacht gesloten te zijn onder deze algemene
  voorwaarden.
 • 2. Al onze andersluidende algemene voorwaarden worden door huidige vervangen. Deze voorwaarden
  zijn van strikte interpretatie.
 • 3. Onze stilzwijgende afwijkingen ervan betekenen geen verzaking eraan, enkel een door ons
  geschreven afwijking bindt ons.
 • 4. Wij wijzen alle voorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze
  algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 • 5. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten, ook deze algemene
  voorwaarden, en te verzaken aan elke betwisting indien hij niet schriftelijk reageert binnen de acht
  dagen na de verzending van onze berichten.
 • 6. Onze aanbiedingen zijn kosteloos, doch ook voor ons vrijblijvend zolang wij de schriftelijke
  bestelling van de klant niet schriftelijk hebben bevestigd. De stalen, maten, kleuren en iedere andere
  aanduiding in de catalogus of prijslijsten of aanbieding gelden slechts ten titel van vrijblijvende
  inlichting. Onze prijzen zijn enkel geldig indien de gehele bestelling wordt geplaatst. Indien na afgifte
  van onze aanbieding of na bestelling de klant hoeveelheden of de moeilijkheidsgraad of de voorziene
  begindatum van de werken wijzigt hebben wij het recht onze prijzen en voorwaarden te herzien.
 • 7. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden of overeengekomen prijzen te verhogen in
  verhouding tot stijgingen van de kostprijs van materialen, diensten of loonkosten of veranderingen in de
  wisselkoersen of muntwaarden of ten gevolge van de stijging van de grondstoffen.
 • 8. Hij die bestelt met het verzoek te factureren aan een derde blijft, ondanks onze facturatie aan een
  derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.
 • 9. Elke bestelling, ook deze overgemaakt aan onze vertegenwoordiger of tussenpersoon, en ook deze na
  aanbod van ons, bindt ons enkel na onze schriftelijke aanvaarding.
 • 10. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de karakteristieken van onze producten te wijzigen.
  Bij verkoop op monster verbindt dit ons geenszins, en sluit dit niet in dat de levering geheel identiek
  zou zijn. Wij behouden ons het recht om onze producten na bestelling te wijzigen teneinde er elke
  nodige verbetering aan te brengen. Als onze producten afwijken van de schriftelijke specificaties, doch
  in overeenstemming zijn met door de klant goedgekeurde stalen, of beantwoorden aan het door de klant
  verwachte gebruik, zullen ze geacht worden niet strijdig te zijn met de door de klant gegeven bestelling,
  en zijn ze niet als gebrekkig of defect te beschouwen.
 • 11. Wij behouden ons het recht voor om, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen
  tot betaling van de klant te eisen. Bij gebrek aan tijdige waarborgen behouden wij ons het recht voor
  alle leveringen geheel of gedeeltelijk te schorsen en de ontbinding van de overeenkomst te betekenen
  per aangetekende brief, met behoud van het recht schadevergoeding te vorderen.
 • 12. Betalingsvoorwaarden: 35% voorschotfactuur dient vereffend te zijn voor de voorbereiding van de
  aanvang der werken, de rest bij definitieve oplevering.
 • 13. Al onze facturen zijn CONTANT te betalen, zonder korting in euro, te Kortrijk – BELGIE. (firma’s
  30 dagen toepassing van kracht).
 • 14. Waarborgen mogen door de klant niet afgetrokken worden van de betaling van onze facturen,
  behoudens ons schriftelijk akkoord.
 • 15. Zelfs bij het opwerken van een betwisting, of het inroepen van de waarborgclausule, is de klant niet
  gerechtigd zijn betalingen stop te zetten of uit te stellen.
 • 16. In geval van niet – betaling op de vervaldag, is zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling een
  intrest verschuldigd van 8% per jaar op het schuldsaldo, tot aan de volledige betaling.
 • 17. In geval van gehele of gedeeltelijke niet – betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige
  redenen wordt, 8 dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogt met 10%, met een
  minimum van 75 euro en een maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 • 18. Alle protest – en inningskosten, ook de erelonen van onze raadgevers en advocaten zijn ten laste van
  de klant.
 • 19. In geval van enige wanbetaling, of faillissement, aanvang tot gerechtelijk akkoord, uitstel van
  betaling, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding van de
  rechtbank in gevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in
  moeilijkheden, persberichten over slecht insolvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of
  verkoop, overdracht, in pandstelling, of inbreng in een maatschappij van een handelsfonds of zijn
  uitrustingen door de klant, alsook wanneer het accepteren van een wissel niet tijdig werd gedaan,
  worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de klant verschuldigd is aan onze verwante firma’s
  onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf
  toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van een wissel of orderbriefjes, en behouden wij ons
  het recht voor al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren met een aangetekende brief, zonder dat
  wij daardoor tot enige schadevergoeding kunnen aangesproken worden, en onverminderd ons recht op
  schadevergoeding.
 • 20. In geval van enige wantbetaling hebben we een retentierecht op alle zaken die ons door de klant
  overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.
 • 21. De geleverde goederen, ook als zij bewerkt werden, worden enkel eigendom van de klant na
  volledige betaling ervan. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de klant alle risico’s ervan. Wij hebben
  het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank terug te nemen. De klant heeft
  bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden. Het
  inroepen van ons eigendomsvoorbehoud met een aangetekende brief voor de samenloop zal volstaan om
  tegenstelbaar te zijn aan de andere schuldeisers, de curator of de vereffenaar.
 • 22. Als de door onze geleverde goederen door samenvoeging met andere voorwerpen een onderdeel
  geworden zijn van een hoofdzaak, dan worden wij geacht daarvan mede – eigenaar te zijn voor het
  aandeel evenredig met de waarde van het geleverde goed.
 • 23. Onze uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als ontbinding van de overeenkomst. Wij
  hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. De opbrengst zal, na aftrek van de
  verkoopskosten, verrekend worden met de verbintenissen van de klant. Een eventueel overschot zal de
  klant ten goede komen.
 • 24. Op straffe van verval van onze aansprakelijkheid moeten alle klachten geformuleerd worden met
  een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief binnen de 8 dagen na levering of uitvoering van de
  werken of voor kennelijk verborgen gebreken uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan.
  Behoudens andersluidende documenten of vermeldingen worden de leveringen geacht te zijn geschied
  op de factuurdatum.
 • 25. De levering – en uitvoeringstermijnen op onze aanbiedingen zijn slechts benaderd.
 • 26. De levering – en uitvoeringstermijnen nemen slechts een aanvang nadat wij in het bezit zijn van alle
  nodige inlichtingen voor het uitvoeren van de bestelling, en na de vervulling van de
  betalingsvoorwaarden.
 • 27. De levering – of uitvoeringstermijnen wordt geschorst door:
  – onze jaarlijkse vakantie en de wettelijke verplichte vakanties (vb. bouwverlof)
  – vertragingen van anderen (onder)aannemers of leveranciers waardoor onze leveringen nog niet
  uitgevoerd kan worden of waardoor onze levering nog niet nuttig is
  – onder verbehoud van onze vordering tot schadevergoeding wegens verstoring van onze planning. In
  dit geval dient de klant te wachten tot er opnieuw plaats is in onze planning om de werken uit te voeren.
  Wij kunnen niet verplicht worden het werk of de levering tussen te nemen.
  – wijzigingen door de klant aan de oorspronkelijke opdracht
 • 28. Wij zijn niet aansprakelijk voor schadevergoeding in gevolge vertraging in de levering of de
  uitvoering of onmogelijkheid van uitvoering van de overeenkomst.
 • 29. Zelfs als wij ons tot schadevergoeding wegens overschrijding van de levering – of
  uitvoeringstermijn verbonden hebben kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding indien:
  1) de vertraging of de onmogelijkheid tot uitvoering van het contract te wijten is aan
  vertraging van andere (onder)aannemers, bevel van overheid, overmacht, mobilisatie,
  oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming,
  ontploffing, vandalisme, buitengewone omstandigheid, tekort aan grond-brandstoffen,
  weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten onze wil de normale gang
  van zaken verstoren;
  2) de klant ons niet met een aangetekende brief heeft in gebreke gesteld wegens
  overschrijding van de termijn;
  3) de klant niet kan bewijzen dat hij de bestelling al nuttig kon aanwenden.
  4) de betalingsvoorwaarden door de klant niet werden nageleefd of de verborgen
  niet (meer) voldoende zijn;
  Deze omstandigheden geven ons het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen met een
  aangetekende brief zonder dat wij tot schadevergoeding gehouden zijn.
 • 30. Indien wij ons toch hebben verbonden tot vergoeding van de schade wegens vertraging, is onze
  aansprakelijkheid steeds beperkt tot (0.5%) van het bedrag van de bestelling per volledige achterstallige
  week vanaf de derde week na leveringsdatum, met een maximum van 5% van het bedrag van de
  bestelling.
 • 31. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan de klant zich niet op onze vertraging
  beroepen om de overeenkomst te verbreken.
 • 32. De levering geschiedt door het verlaten der producten van onze werkhuizen of magazijnen. De
  producten reizen vanaf dat ogenblik steeds op risico van de klant zelfs indien franco verstuurd.
 • 33. De klant verbind er zich toe de voorlopige oplevering bij te (laten) wonen, en schriftelijk te
  bevestigen, binnen de 3 maanden na de beëindiging der werken, die geacht word te zijn gebeurt uiterlijk
  de dag van onze eindafrekening. Bij gebreke daaraan zal de voorlopige oplevering geacht worden te zijn
  gebeurt 14 dagen na onze aangetekende brief daartoe en/of door de ingebruikname van het door ons
  geleverde.
 • 34. Door het verstrijken van 8 maanden na de voorlopige oplevering worden de werken geacht
  definitief te zijn opgeleverd en zijnde door ons gestelde waarborgen bevrijd en is de klant gebeurlijk
  gehouden tot (terug)betaling van de waarborg vanaf die dag.
 • 35. Onze vrijwaringsplicht tegen gebreken is beperkt tot, en onderworpen aan volgende voorwaarden:
  1) enkel gebreken die de bruikbaarheid van de klant geleverde producten aantasten
  kunnen aanleiding geven tot onze aansprakelijkheid; De klant verzaakt aan alle
  overige aanspraken;
  2) wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde afmetingen indien onze uitvoering
  gebeurde op basis van afmetingen die ons door de klant ter beschikking werden
  gesteld.
  3) enkel de gebreken welke blijken gedurende 6 maanden na de indienstneming
  kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid; de klant verzaakt aan alle overige
  aanspraken; de indienstneming wordt vermoed uiterlijk te zijn gebeurd 30 dagen nadat
  de producten ter beschikking zijn gesteld in onze werkhuizen of magazijnen indien de
  levering in België is geschied, en 45 dagen indien de levering in het buitenland is
  gebeurd;
  4) wij zijn nooit aansprakelijk voor enig gebrek indien onze producten het voorwerp
  uitmaakten van een miskenning van de gebruiksaanwijzing, gebrek aan onderhoud,
  overbelasting, misbruiken, verwaarlozing, ongeval, onjuiste installatie of toepassing,
  of zodra wijzigingen of herstellingen niet door ons werden uitgevoerd;
  5) de vaststelling van verval van de waarborg zal rechtsgeldig gebeuren door een
  aangetekende brief van ons. De klant draagt dan de bewijslast van het tegendeel.
  6) indien onze producten of werken gefabriceerd werden volgens een plan of
  instructies van de klant, zal de waarborg beperkt blijven tot een éénmalige toepassing
  van de waarborg, en strikt binnen de uitvoering overeenkomstig die plannen;
  7) de te vervangen onderdelen moeten onmiddellijk franco aan ons teruggezonden
  worden;
  8) wij zijn enkel gehouden tot het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar
  onze keuze, en binnen een redelijke termijn, na ontvangst van de defecte onderdelen;
  9) wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor andere gebreken noch schade,
  noch rechtstreekse, noch onrechtstreekse;
  10) alle kosten voor het vervoer, de douane, het monteren en het demonstreren,
  blijven ten laste van de klant;
  11) wij worden eigenaar van de vervangen onderdelen;
  12) wij zijn nooit aansprakelijk voor enig gebrek, indien dit gebrek is ontstaan
  doordat een andere aannemer zijn gedeelte van het werk niet correct heeft uitgevoerd.
  Het feit dat wij onze werken hebben aangevat of uitgevoerd impliceert onder geen
  enkel beding dat wij akkoord gaan met de door andere aannemers uitgevoerde werken.
  Het nazicht hiervan valt uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bouwheer of
  toeziend architect.
  13) wij kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor
  de schade zowel direct als indirect tengevolge van atmosferische neerslag of
  vervuiling.
  14) wij kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor
  de conformiteit of non – conformiteit voor goederen geleverd door de klant. Bij
  levering van goederen door de klant is er enkel sprake van een middelverbintenis en
  geen resultaatverbintenis.
  15) wij zijn niet verantwoordelijk voor aannemers die door ons in contact
  gebracht worden met de opdrachtgever.
 • 36. Indien wij producten of werken afleveren die volgens plan, speciale aanwijzingen en/of
  specificaties en/of met onderdelen van de klant worden vervaardigd, zijn wij geenszins aansprakelijk
  voor enige inbreuk op intellectuele eigendom en vrijwaart de klant ons tegen alle vorderingen uitgaande
  van derden wegens eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.
 • 37. Het Belgisch Recht is van toepassing op al onze contracten.
 • 38. ‘als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I.
  (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke
  bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos
  kan bekomen worden bij de BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwensstraat nr 20 te
  8200 Brugge (Tel: 050 32 35 95 Fax: 050 45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de
  verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.’
 • 39. Elke rechtsvordering van de klant zal slechts voor de rechtbank ontvankelijk zijn nadat de klant ons
  met een aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en ons minimum 45 dagen de tijd gegeven heeft het
  geschil in der minne op te lossen.
 • 40. Indien één of meerdere bepalingen als ongeldig verklaard worden, dienen deze bepalingen als met
  ingeschreven te worden beschouwd, en blijven de andere clausules wel van toepassing.
 • 41: Wij zijn niet verantwoordelijk voor plasvorming op het platte dak veroorzaakt door constructieve of
  onderliggende oorzaken. Wij zijn genoodzaakt de beton/houten platte dakconstructie te volgen.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.